INK-4 – Reglament

INK-4 – Reglament

      

Article 1. Objecte
El Concurs intercultural de contes (Interkultura Novelo-Konkurso) és un certamen literari organitzat per Akademio Literatura de Esperanto en col·laboració amb Bobelarto i sota els auspicis de l’Associació universal d’esperanto (Universala Esperanto-Asocio). El concurs pretén fomentar l’escriptura de contes actuals per part d’escriptors de diferents cultures, impulsant així mateix el diàleg i la comprensió mútua.

Article 2. Tema
Els contes han de respectar el tema del concurs: “Intel·ligències artificials, màquines pensants i Homo sapiens”.

Article 3. Tipus i forma
• Els contes no han d’haver estat publicats; no poden presentar-se al concurs les obres que hagin aparegut abans en forma impresa o d’altres, com ara llegides en públic, difoses per ràdio, televisió o Internet, o en un suport digital o equivalent.
• Els contes han de tenir títol. No es pot fer servir com a títol el del tema del concurs.
• Els texts presentats no han de sobrepassar les 2000 paraules. Les obres no han de tenir cap extensió mínima.
• Cada participant pot presentar fins a dos (2) contes al concurs.
• Els contes han d’enviar-se en un fitxer de text electrònic en un dels formats següents: Microsoft Word (DOC, DOCX), text OpenDocument (ODT) o text brut Unicode (TXT). Els texts manuscrits, enviats per fax o en format PDF no seran acceptats al concurs.
• El nom del participant no ha d’aparèixer al text del conte ni al títol del fitxer enviat. Només el secretari i l’equip organitzador del concurs coneixeran els noms dels escriptors, de manera que els contes presentats als membres del jurat seran jutjats anònimament, per una major imparcialitat.

Article 4. Llengua
Els contes poden estar redactats en qualsevol llengua. Els contes redactats en la llengua internacional esperanto o en català, italià, persa, rus o ucraïnès es poden presentar directament, sense necessitat de traducció. Els contes redactats en qualsevol altra llengua s’acceptaran sempre que vagin acompanyats d’una traducció de gran qualitat en esperanto, català, italià, persa, rus o ucraïnès, i que s’esmenti el nom del traductor al formulari d’enviament, i que l’obra també s’enviï en la llengua original.

Article 5. Classificació
El concurs és gratuït i obert a tothom, llevat de les persones citades en aquest article. Els contes escrits amb l’ajuda d’intel·ligència artificial (IA) són acceptables sempre que el participant esmenti el nom del programa d’IA en el formulari d’enviament.

Si el participant no ha arribat a la majoria d’edat en la data de presentació del conte, caldrà el consentiment d’un dels pares o tutors. Els organitzadors del concurs poden demanar, segons el seu criteri, una prova d’identitat i d’edat als participants en el concurs, per tal de verificar-ne l’admissibilitat.

Els membres del jurat, el president, el president honorífic, el secretari i els organitzadors del concurs no estan autoritzats a participar en el concurs. Tot i això, aquestes persones poden presentar una obra en forma de conte fora de concurs. Els contes fora de concurs no poden guanyar els premis esmentats a l’article 10, però sí que poden ser publicats en virtut de l’article 11.

Article 6. Drets i indemnització
En presentar un conte al concurs, cada participant declara ser-ne l’autor únic i autèntic, que disposa de tots els drets necessaris per presentar-lo i participar en aquest concurs, que el conte presentat no vulnera els drets de ningú, inclosos els drets de la propietat intel·lectual, i que no conté cap plagi. Aquestes declaracions són igualment aplicables a qualsevol traducció presentada pel participant.

Els participants accepten d’indemnitzar a Akademio Literatura de Esperanto, Bobelarto, l’Associació universal d’esperanto, els seus afiliats i proveïdors de tots els premis, materials o serveis relacionats amb aquest concurs, així com als seus administradors, directius i treballadors, i els membres del jurat respectius (col·lectivament, les Parts indemnitzades) per les pèrdues, costos, danys i altres despeses incorregudes arran de la vulneració d’alguna clàusula d’aquest contracte per par d’un participant, directament o indirecta.

Article 7. Presentació de contes i termini
La data límit per a la presentació dels contes és el 30 de juny del 2024. Els contes han d’enviar-se mitjançant el formulari en línia del concurs.

Article 8. Jurat
El jurat està format per representants de diferents cultures. Els guanyadors seran seleccionats segons els criteris següents:
• respecte al tema;
• respecte al format específic del conte;
• presentació i estructura del conte;
• estil i qualitat redaccional de l’escriptor;
• originalitat del text.

El jurat té independència per escollir els guanyadors del concurs. La seva decisió és incontestable, definitiva i inapel·lable. Els guanyadors seran anunciats al 110è Congrés mundial (Universala Kongreso) de l’Associació universal d’esperanto, durant l’estiu del 2025. Els guanyadors també seran informats per correu electrònic.

Article 9. Categories
El concurs engloba dues categories: la categoria d’escriptors principiants i la categoria d’escriptors consolidats. El jurat avaluarà els contes en funció de la categoria triada pels escriptors participants al formulari d’enviament. Els organitzadors del concurs es reserven el dret de canviar la categoria del participant segons el seu criteri.

Article 10. Premis
S’atorgaran deu premis en espècies als candidats:

Categoria d’escriptors principiants:
• 1r premi de 500 euros;
• 2n premi de 400 euros;
• 3r premi de 300 euros;
• 4t premi de 200 euros;
• 5è premi de 100 euros.

Categoria d’escriptors consolidats:
• 1r premi de 1000 euros;
• 2n premi de 800 euros;
• 3r premi de 600 euros;
• 4t premi de 400 euros;
• 5è premi de 200 euros.

Els premis es lliuraran en els seixanta (60) dies posteriors a l’anunci dels guanyadors. Si, pel motiu que sigui, un guanyador rebutja el premi, totalment o parcial, el premi restarà simplement no atorgat i el guanyador no podrà aspirar a cap altre premi. Els guanyadors entenen i accepten que el seu nom i les seves declaracions siguin utilitzats en el marc del concurs, també amb fins publicitaris, sense dret a cap indemnització addicional.

Article 11. Publicació dels texts
Tots els participants al concurs accepten, sense reserva i sense cap altra contrapartida, concedir als organitzadors del concurs un dret exclusiu per publicar totalment o parcial els text presentats, en la forma que sigui (entre altres, com a exemple, per via electrònica o oral), sense límit de temps ni de territori, i de traduir-los a qualsevol altra llengua. Els texts presentats poden ser editats pels organitzadors abans de la publicació. Les possibilitats de guanyar premis són considerades com compensacions acceptables per les obres. No s’ofereix cap garantia de publicació de les obres presentades al concurs. Els organitzadors es comprometen a restituir el dret exclusiu als autors els contes dels quals no hagin estat premiats pel concurs ni publicats pels organitzadors o els seus socis (en un recull de contes o d’una altra manera).

Article 12. Desqualificació
Qualsevol incompliment del reglament del concurs implicarà una desqualificació automàtica. Entre d’altres, seran desqualificats:
a) les obres que no respectin les condicions descrites en aquest reglament (relatives a l’extensió, la forma, la llengua i el tema);
b) les obres incompletes, incomprensibles, presentades amb retard, fraudulentes o que continguin informació falsa;
c) els participants que, a demanda dels organitzadors del concurs, no proporcionin justificants d’identitat i d’edat considerats suficients.

Article 13. Limitació de responsabilitat
Pel fet de participar al concurs, els participants es comprometen a eximir les Parts indemnitzades de qualsevol responsabilitat en cas de danys o pèrdua resultants de la seva participació al concurs, de la publicació dels seus contes o de l’atorgament, l’acceptació o la utilització d’un premi. Sense limitar-se a aquests casos, les Parts indemnitzades no poden ser considerades responsables de l’anul·lació, de l’ajornament o de la modificació del concurs, dels contes presentats perduts, robats, ajornats, danyats, mal adreçats, rebuts amb retard, destruïts, il·legibles o incomplets, i de la impossibilitat de participar al concurs pel motiu que sigui, inclòs qualsevol problema tècnic o tecnològic.

Article 14. Decisions fermes
Totes les decisions dels membres del jurat o dels organitzadors amb relació al concurs i a l’aplicació del reglament del concurs seran definitives i inapel·lables.

Article 15. Acceptació del reglament
En presentar un conte al concurs, tots els participants declaren haver llegit, entès, acceptat i respectat el reglament del concurs. Si es determina després del lliurament dels premis que algun guanyador no ha respectat el reglament del concurs, haurà de retornar l’import del premi que hagi rebut.

Article 16. Modificació del reglament
Exclusivament segons el seu criteri, els organitzadors del concurs poden modificar, escurçar, anul·lar, ajornar o fins i tot canviar les regles del concurs.


.