INK-3 – مقررات

INK-3 – مقررات

      

ماده 1 . هدف
مسابقهی داستان کوتاه بین فرهنگی (Interkultura Novelo-Konkurso)، یک مسابقهی ادبی است که توسط آکادمی ادبی اسپرانتو Akademio Literatura de Esperanto با همکاری Bobelarto و تحت حمایت انجمن جهانی اسپرانتو (Universala Esperanto-Asocio)  برگزار میشود. هدف از برگزاری مسابقه، تشویق به نوشتن داستانهای کوتاه توسط نویسندگان معاصر با فرهنگهای مختلف است تا راهی باشد برای ایجاد گفتگو و تفاهم بیشتر.

ماده 2 . موضوع
داستان های کوتاه باید موضوع مسابقه را رعایت کنند: “رازهای زندگی همسایگان من”

ماده 3 . نوع و شکل
• داستان کوتاه ارسالی نباید قبلاً در هیچ کجا منتشر شده باشد. ارسال آثاری که قبلاً به صورت چاپی یا هر شکل دیگری منتشر شده باشند یا در وسایل ارتباط جمعی خوانده شده باشند؛ اعم از رادیو، تلویزیون، اینترنت، یا در رسانههای دیجیتال وغیره مجاز نمیباشند.

• داستان کوتاه باید دارای عنوان باشد. موضوع مسابقه را نمی توان به جای عنوان استفاده کرد.
• آثار ارسالی نباید بیش از 2000  کلمه باشند. اما حداقلی برای طول داستان وجود ندارد.
• هر شرکت کننده میتواند حداکثر دو (2) داستان کوتاه را به مسابقه ارسال کند.
• داستان کوتاه باید به صورت فایل متنی الکترونیکی در یکی از فرمت های زیر ارسال شود: Microsoft Word (DOC, DOCX)، متنهای فرم باز OpenDocument (ODT)، یا فرمهای سادهی متنی Unicode (TXT). برگزارکنندگان مسابقه، نوشتههای دستنویس، ارسالی با فکس یا پی دی اف را در مسابقه نخواهد پذیرفت.
• نام شرکت کننده نباید در متن داستان یا در عنوان فایل ارسالی قید شود. فقط منشی و تیم برگزارکننده مسابقه از اسامی نویسندگان مطلع خواهند شد و برای بی طرفی بیشتر، نام نویسندگان داستانهای کوتاه ارائه شده به اعضای هیئت داوران به صورت ناشناس باقی خواهند ماند.

ماده 4 . زبان
داستانهای کوتاه نوشته شده به هر زبانی، پذیرفتنی است. داستانهای نوشته شده به زبان بین المللی اسپرانتو یا به زبانهای ایتالیایی، کاتالان، فارسی، روسی یا اوکراینی را میتوان مستقیماً و بدون نیاز به ترجمه ارسال کرد. اما داستانهای نوشته شده به هر زبان دیگری باید همراه با ترجمهی خوب به یکی از زبانهای اسپرانتو، ایتالیایی، کاتالان، فارسی، روسی یا اوکراینی باشد و نام مترجم نیز در فرم ارسالی ذکر شده باشد تا برای شرکت در مسابقه پذیرفته شود.

ماده 5 . صلاحیت
به جز موارد ذکر شده در این بند، شرکت در مسابقه برای همگان آزاد و رایگان است. داستانی که با مشارکت هوش مصنوعی (AI) نوشته شده باشد، به شرط ذکر نام نرم افزار هوش مصنوعی در فرم ارسال، پذیرفته میشود.


در صورتی که شرکت کننده در تاریخ ارسال داستان به سن قانونی نرسیده باشد، رضایت یکی از والدین یا قیم او الزامی است. برگزارکنندگان مسابقه می توانند بنا به صلاحدید خود، مدرک هویت و سن را از شرکت کنندگان در مسابقه درخواست کنند تا واجد شرایط بودن آنها را تأیید کنند.


اعضای هیئت داوران، رئیس، رئیس افتخاری، دبیر و برگزارکنندگان مسابقه، مجاز به شرکت در مسابقه به عنوان نویسنده نیستند. این افراد مجاز به ارسال اثری در قالب داستان کوتاه خارج از بخش رقابت هستند. داستانهای کوتاه خارج از بخش مسابقه، نمیتوانند برندهی جوایز مندرج در ماده 10 باشند، اما ممکن است بر اساس مفاد ماده 11 منتشر شوند.

ماده 6 . حقوق و غرامت
با ارسال داستان برای شرکت در مسابقه، هر شرکت کننده اعلام میدارد که یگانه نویسندهی آن اثر خودش میباشد و تمام قوانین و مقررات مسابقه را رعایت کرده است. و تصدیق می کند که حق مالکیت معنوی کسی را سلب نکرده و هیچ گونه سرقت ادبی انجام نداده است. این موارد در مورد هر اثر ترجمه شدهی دیگری نیز که شرکت کنندهای فرستاده باشد، صادق است.

شرکت کنندگان موافقت میکنند که در صورت ایجاد خسارت، زیان یا هر هزینهی تحمیل شدهی دیگری، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، به سازمان جهانی اسپرانتو، زیرمجموعههای آن، و تامینکنندگان هرگونه جوایز، لوازم یا خدمات برای برگزاری مسابقه، همچنین به مدیران و کارمندان و اعضای هیئت داوران مربوطه بخاطرآنچه که ناشی از زیر پا گذاشتن مفاد این قرداد باشد، را پرداخت خواهند کرد.

ماده 7 . ارسال داستان کوتاه و محدودیت زمانی
آخرین مهلت ارسال داستان کوتاه30  سپتامبر2023  است. داستان کوتاه باید از طریق فرم مسابقه آنلاین  ارسال شود.

ماده 8 : هیئت داوران
هیئت داوران متشکل از نمایندگان فرهنگهای مختلف میباشد. برندگان بر اساس معیارهای زیر انتخاب خواهند شد:
• پایبندی به موضوع
• مطابقت با قالب خاص داستان کوتاه
• روایت و ساختار داستان کوتاه
• سبک و کیفیت نوشتاری نویسنده
• اصالت متن

هیئت داوران در انتخاب برندگان مسابقه مستقل عمل می کند. رأی آن غیر قابل اعتراض ، قطعی و بدون تجدیدنظر است. برندگان در یکصد و نهمین کنگره جهانی انجمن جهانی اسپرانتو (Universala Kongreso) در تابستان 2024 معرفی خواهند شد. برندگان از طریق ایمیل هم مطلع خواهند شد.

ماده 9 . گروهبندی
این مسابقه در دو گروه برگزاری میشود: گروه نویسندگان تازه کار و گروه نویسندگان حرفهای.  هیئت داوران، داستانهای کوتاه را بر اساس این که بنا به فرمهای ارسالی در کدام گروه قرار گرفتهاند، داوری خواهند کرد. برگزارکنندگان مسابقه این حق را برای خود محفوظ می دارند که گروهبندی شرکت کنندگان را بنا به صلاحدید خود تغییر دهند.

ماده 10 . جوایز
ده جایزه نقدی به شرکتکنندگان تعلق می گیرد:

گروه نویسندگان تازهکار:
• جایزه اول    500 یورو
• جایزه دوم    400 یورو
• جایزه سوم   300 یورو
• جایزه چهارم 200 یورو
• جایزه پنجم   100 یورو

دسته نویسندگان حرفهای :
• جایزه اول    1000 یورو
• جایزه دوم    800   یورو
• جایزه سوم   600   یورو
• جایزه چهارم 400   یورو
• جایزه پنجم   200   یورو.

جوایز ظرف شصت (60) روز پس از اعلام برندگان اهدا خواهد شد. اگر به هر دلیلی برنده تمام یا بخشی از جایزه را رد کند، جایزه صرفاً بدون اهدا باقی خواهد ماند و برنده، واجد شرایط دریافت هیچ جایزهی دیگری نخواهد بود. برندگان درک و موافقت می کنند که از نام و گفتار آنها در ارتباط با مسابقه، از جمله برای اهداف تبلیغاتی، بدون پرداخت هزینه اضافی استفاده خواهد شد.

ماده 11 . انتشار آثار
شرکت کنندگان در مسابقه موافقت میکنند که بدون قید و شرط و درخواست غرامت، به برگزارکنندگان مسابقه حق انحصاری برای انتشار تمام یا بخشی از داستانهای ارسالی را دادهاند. حال به هر شکلی که باشد (اما نه به جز روی کاغذ، به صورت الکترونیکی یا صوتی)، بدون محدودیت زمانی یا مکانی. همچنین حق ترجمهی آنها به هر زبان دیگری. آثار ارسالی ممکن است قبل از انتشار توسط برگزارکنندگان ویرایش شوند. شانس برنده شدن جوایز به عنوان پاداشی قابل قبول برای آثار در نظر گرفته میشود. به هیچ عنوان ضمانتی برای انتشار آثار ارسالی به مسابقه داده نمیشود. برگزارکنندگان متعهد میشوند که حق انحصاری نویسندگانی را که داستانهای کوتاهشان در مسابقه جوایزی نگرفته یا توسط برگزارکنندگان یا شرکای آنها در مجموعهای از داستانهای کوتاه یا موارد دیگر منتشر نشده است را به آنان بازگردانند.

ماده 12. رد صلاحیت
هر گونه نقض قوانین مسابقه به طور خودکار منجر به رد صلاحیت خواهد شد. موارد زیر رد صلاحیت خواهند شد:
الف) داستانهای ارسالی که با شرایط مندرج در این قوانین مطابقت ندارند (به طور مشخص در مورد طول، فرم، زبان و موضوع).
ب) هر داستان ارسالی که ناقص، نامفهوم، دیرهنگام، متقلبانه یا حاوی اطلاعات نادرست باشد.
ج) هر شرکت کنندهای که بنا به درخواست برگزارکنندگان مسابقه، مدارکی کافی مبنی بر چگونگی هویت و سن ارائه نکند.

ماده 13 . دامنهی مسئولیتها
شرکت کنندگان با شرکت در مسابقه، موافقت میکنند که در صورت آسیب یا ضرر وارد کردن به دلیل شرکت دادن اثر خود در مسابقه، انتشار یا انتساب آن، پذیرش یا استفاده از جوایز، مسئولیت آن را راساً به عهده میگیرند و طرفهای دیگری را که ملزم به پرداخت غرامت شدهاند را از هرگونه مسئولیت معاف میکنند. همچنین شرکت کنندگان نمیتوانند به هر دلیلی، از جمله: به تعویق انداختن یا تغییر مسابقه، گم شدن، سرقت، تعلل ، آسیب، نشانی نادرست، دیرکرد، تخریب، ناخوانا یا ناقص بودن داستان و عدم صلاحیت شرکت در مسابقه، و به هر شکلی از جمله هر گونه نقص فنی یا تکنولوژیکی به دلیل عدم شرکت در مسابقه ادعای غرامتی داشته باشند.

ماده 14 . تصمیمات نهایی
هرگونه تصمیم اعضای هیئت داوران یا برگزارکنندگان در خصوص مسابقه و اعمال قوانین مسابقه، قطعی و بدون تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 15 . پذیرش مقررات
با ارسال داستان به مسابقه، هر شرکت کننده اعلام میکند که قوانین مسابقه را خوانده، درک کرده، پذیرفته و به آن احترام گذاشته است. در صورتی که پس از اهدای جوایز مشخص شود که برندهای قوانین مسابقه را رعایت نکرده است، باید مبلغ جایزه دریافتی خود را بازگرداند.

ماده 16 . اصلاح مقررات
برگزارکنندگان مسابقه به صلاحدید خود می توانند قوانین مسابقه را اصلاح، کوتاه، لغو یا به تاخیر بیندازند، یا به هر شکل دیگری قوانین مسابقه را تغییر دهند.


.