INK-4 – Pravidla soutěže

INK-4 – Pravidla soutěže

       

Článek 1. Cíl
Mezinárodní literární soutěž je organizována Literární akademií esperanta (Akademio Literatura de Esperanto), ve spolupráci s Bobelarto a pod záštitou Světového esperantského svazu (Universala Esperanto-Asocio), s cílem podnítit tvorbu povídek autorů různých kultur a tím i dialog a porozumění.

Článek 2. Téma
Povídky musí vyhovovat tématu soutěže: “Umělá inteligence, myslící stroje a Homo sapiens”.

Článek 3. Formát
• Povídky nesmí být již publikovány. Neplatné pro soutěž jsou i ty, které byly veřejně čteny, vysílány rozhlase nebo, televizi, zveřejněny na internetu nebo rozeslány elektronicky apod.
• Povídka musí mít název. Název nesmí být totožný s tématem soutěže.
• Nabízené texty mohou mít nejvýše 2000 slov. Minimální rozsah není stanoven.
• Každý účastník může nabídnout max. dvě (2) soutěžní povídky.
• Povídky musí být zaslány formou elektronického textového souboru v jednom z těchto formátů: Microsoft Word (DOC, DOCX), Otěvřený souborový formát (ODT) nebo Prostý text Unicode (TXT). Do soutěže se nepřijímají příspěvky psané rukou, zaslané faxem ani ve formátu PDF.
• Jméno autora nesmí být uvedeno ani v textu ani v názvu povídky. Pouze tajemník a organizační tým soutěže budou znát jména autorů. Porota posuzuje práce anonymně, aby byla zajištěna objektivita a nestrannost.

Článek 4. Jazyk
Jsou přijímány povídky psané v jakémkoliv jazyce. Pokud jsou napsány esperantsky, italsky, katalánsky, persky, rusky nebo ukrajinsky, je možné je nabídnout přímo, bez doprovodného překladu. Povídky napsané v jakémkoliv jiném jazyce budou přijaty pouzev případě, že bude přiložen kvalitní překlad do některého z uvedených pěti jazyků (esperanto, italština, katalánština, perština, ruština, ukrajinština) a v odesilacím formuláři musí být uvedeno jméno překladatele a zaslána práce v originálním jazyce.

Článek 5. Kvalifikace
Účast v soutěži je bezplatná a otevřená všem s výjimkou osob uvedených v tomto článku. Povídky vytvořené pomocí umělé inteligence budou přijaty pod podmínkou, že v odesilacím formuláři bude uveden název použitého programu.

Pokud účastník soutěže nedosáhl plnoletosti podle zákonů své země, je potřebný souhlas aspoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Organizátoři soutěže mohou podle svého uvážení požadovat důkaz identity a věku účastníka.

Porotci, předseda, čestný předseda, tajemník a organizátoři nemají právo se soutěže účastnit. Tito lidé však mohou nabídnout své povídky mimo soutěž, nemohou však získat ocenění podle článku 10, ale jejich povídka může být zveřejněna podle článku 11.

Článek 6. Práva a náhrady
Při odeslání své povídky do soutěže každý soutěžící prohlašuje, že je jediným a skutečným autorem povídky, že vlastní práva potřebná k účasti v soutěži, že neporušuje práva jiného člověka, včetně práva duševního vlastnictví a že se nejedná o plagiát. Tato prohlášení se týkají i každého překladu zaslaného účastníkem.

Účastníci souhlasí, že uhradí Literární akademii esperanta, organizaci Bobelarto, Světovému esperantskému svazu a jeho dceřiným společnostem, dodavatelům odměn, materiálů nebo služeb pro tuto soutěž, stejně jako administrátorům, vedoucím, zaměstnancům a porotcům (koletivně, zodpovědným stranám) všechny ztráty, výdaje, škody a jiné výlohy způsobené porušením této smlouvy, přímo nebo nepřímo.

Článek 7. Odeslání povídek a termín
Termín pro zaslání povídek je 30. červen 2024. Povídky musí být zaslány přes online formulář.

Článek 8. Porota
Porota se skládá z esperantistů různých kultur. Vítězové budou vybráni na základě těchto kriterií:
• dodržení tematu;
• dodržení specifického povídkového formátu;
• prezentace a struktura povídky;
• styl a spisovatelská kvalita autora;
• původnost textu.

Porota samostatně vybere vítěze soutěže. Její rozhodnutí je nezpochybnitelné, definitivní a nelze se proti němu odvolat.  Vítězové budou oznámeni na 110. světovém sjezdu Světového esperantského svazu v létě 2025. Vítězové budou informováni elektronickou poštou.

Článek 9. Kategorie
Soutěž má dvě kategorie: kategorie začínajících spisovatelů a kategorie zkušených spisovatelů. Porota posuzuje povídky podle kategorie, kterou si autor sám zvolil v odesilacím formuláři. Organizátoři si vyhrazují právo změnit kategorii soutěžícího podle svého uvážení.

Článek 10. Ceny
Soutěžícím bude rozdáno deset peněžních cen:

Sekce začínajících spisovatelů:
 • 1. cena 500 euro;
 • 2. cena 400 euro;
 • 3. cena 300 euro;
 • 4. cena 200 euro;
 • 5. cena 100 euro;

Sekce zkušených spisovatelů:
 • 1. cena 1000 euro;
 • 2. cena 800 euro;
 • 3. cena 600 euro;
 • 4. cena 400 euro;
 • 5. cena 200 euro.

Ceny budou předány do šedesáti (60) dnů po oznámení vítězů. Pokud vítěz z nějakého důvodu cenu odmítne, částečně nebo úplně, cena prostě nebude udělena a vítěz nebude mít právo požadovat jinou odměnu. Vítězové chápou a souhlasí, že jejich jméno a prohlášení budou použity v souvislosti se soutěží, včetně reklamy, bez další kompensace.

Článek 11. Publikování textů
Každý účastník soutěže přijímá bez výhrad a bez náhrad, že přepouští výhradní právo na publikování svých textů organizátorům soutěže, částečně nebo zcela, v jakékoliv podobě (na papíře, elektronicky, hlasem) bez omezení času a území a že mohou být přeloženy do kteréhokoliv jazyka. Nabízené texty mohou být před publikováním redakčně upraveny. Šance na vítězství je přijatelnou odměnou za spisovatelskou práci. Není však dána žádná záruka, že práce zaslané do soutěže budou skutečně zveřejněny. Organizátoři se zavazují, že pokud povídka nezíská žádnou cenu ani nebude zveřejněna organizátory ani jejich partnery, vrátí práva autorovi.

Článek 12. Diskvalifikace
Každé nesplnění soutěžních pravidel povede automaticky k diskvalifikaci. Mimo jiné budou ze soutěže vyřazeny:
a) soutěžní texty nesplňující parametry popsané v těchto pravidlech (délka, forma, jazyk nebo téma);
b) kterýkoliv soutěžní text neúplný, nesrozumitelný, pozdě zaslaný, porušující něčí autorská práva nebo obsahující nepravdivé informace;
c) pokud účastník na žádost organizátorů nedodá důkaz své identity nebo plnoletosti.

Článek 13. Omezení odpovědnosti
Svým rozhodutím zúčastnit se soutěže ze účastník zavazuje zprostit zodpovědné strany od jakékoliv povinnosti náhrady jakékoliv škody nebo ztráty, která mu nastane účastí v soutěži, za publikování jeho povídek, za přisouzení, přijetí a použití prémie. Bez tohoto omezení zodpovědné strany nemohou vzít zodpovědnost za zrušení, odklad nebo úpravu soutěže, za povídky ztracené, ukradené, poškozené, zaslané na nesprávnou adresu, došlé po termínu, zničené, nečitelné nebo nekompletní, nebo neschopnost zúčastnit se soutěže včetně technického nebo technoligického selhání.

Článek 14. Konečná rozhodnutí
Jakákoliv rozhodnutí porotců nebo organizátorů ohledně soutěže a pravidel jsou konečná a neodvolatelná.

Článek 15. Přijetí pravidel
Při odeslání povídky do soutěže každý účastník prohlašuje, že četl, pochopil, přijal a respektoval pravidla soutěže. Pokud se po obdržení prémie ukáže, že vítěz porušil pravidla, bude muset vyplacenou částku vrátit.

Článek 16. Úprava pravidel
Podle svého uvážení organizátoři soutěže mohou pravidla upravit, zkrátit, zrušit, odložit účinnost nebo jakkoliv změnit pravidla soutěže.


.