سومین دوره مسابقه بین فرهنگی داستان کوتاه (INK)

سومین دوره، مسابقه داستان کوتاه بین فرهنگی

      

موضوع: “رازهای زندگی همسایگان من”

همان گونه که شما رازهایی دارید، همسایهی شما هم رازهایی دارد که آنها را مخفی نگه میدارد. آیا شب هنگام صدایی به گوشتان خورده است؟ آیا یک بسته پستی عجیب که متعلق به همسایه بوده، اشتباهی به شما تحویل داده شده است؟ آیا بارها کسی را در راهپلهها دیدهاید که در ساختمان شما زندگی نمیکند؟ از چه زمانی شروع کردهاید به جستجو دربارهی این اتفاقات؟ و به ویژه: چی چیزی را کشف کردهاید؟ در سومین دورهی مسابقهی بین فرهنگی داستان نویسی، ما منتظر دریافت آثار ارسالی شما به موضوع “رازهای زندگی همسایگان من” هستیم.

جزئیات مسابقه

ما شما را دعوت می کنیم تا در بارهی موضوع “رازهای زندگی همسایگان من” داستان کوتاه بنویسید و آن را تا قبل از سیام سپتامبر 2023 در فرم آن لاین برایمان بفرستید. داستان های کوتاه شما باید حداکثر در 2000 کلمه نوشته شود. محدودیتی برای حداقل کلمات وجود ندارد. بنابراین از ارسال داستانکهای کوتاه هم استقبال میکنیم! نوشتههای ارسالی شما نباید قبلاً در هیچکجا چاپ یا منتشر شده باشد. اگر موضوع داستان برایتان جذاب است، میتوانید حداکثر دو داستان کوتاه برای بخش مسابقه بفرستید.

داستانهای شما باید به زبانهای اسپرانتو، ایتالیایی، کاتالونی، فارسی، روسی یا اوکراینی باشد. اگر به زبان دیگری نوشتهاید، باید همراه با ترجمهی آن با کیفیت بالای ادبی به یکی از زبانهای اسپرانتو، ایتالیایی، کاتالونی، فارسی، روسی یا اوکراینی باشد. به عنوان مثال داستانی به زبان ژاپنی همراه با ترجمهی خوب آن به زبان اسپرانتو برای شرکت در مسابقه قابل قبول است.

هیئت داوران و کمیتهی بررسی داستانها، نمایندگانی از فرهنگهای گوناگون هستند. آنها داستانها را خواهند خواند و نام برندگان را در 109 مین کنگره جهانی اسپرانتو (UK) که توسط سازمان جهانی اسپرانتو (UEA) در سال 2024 برگزار میشود، اعلام خواهند کرد.

شرکتکنندگان در مسابقه به دو گروه تقسیم شدهاند: گروه نویسندگان تازهکار و گروه نویسندگان حرفهای. ممکن است این سوال برایتان پیش آید که به کدام گروه تعلق دارید؟ ما به طور اتوماتیک داستان شما را در گروه نویسندگان تازه کار قرار خواهیم داد، مگر آن که خودتان تاکید داشته باشید که در گروه نویسندگان حرفهای و با تجربه قرار گیرد. در صورت تردید داشتن، کمیتهی بررسی کننده، راساً در این مورد تصمیم خواهد گرفت.

پنج نفر اول برنده در گروه نویسندگان تازهکار به ترتیب جوایزی معادل  500، 400، 300، 200 و 100 یورو دریافت خواهند کرد. در گروه نویسندگان حرفهای به ترتیب به پنج نفر اول جوایزی معادل 1000، 800، 600، 400 و 200 یورو تعلق خواهد گرفت.

با ما تماس بگیرید!

آیا در رابطه با چگونگی برگزاری مسابقه سوالی دارید؟

تماس با برگزارکنندگان

فرم ارسال

سوالات متداول

مقررات

مسئولین

در راستای دومین دورهی مسابقهی داستانهای بین فرهنگی، ما در مجموع 421 داستان از نویسندگانی از آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا دریافت کردیم. این داستانها در اصل یا به زبان اسپرانتو نوشته شده بودند یا به زبانهای انگلیسی، بلغاری، فرانسوی، ایتالیایی، هلندی، روسی و اوکراینی. نام برندگان این مسابقه در کنگرهی جهانی سازمان جهانی اسپرانتو  که درتاریخ 29 ژوئیه تا 5 آگوست 2023 در شهر تورینو برگزار خواهد شد، اعلام خواهد گردید.

آثار برندگان اولین مسابقه بین فرهنگی، که در این صفحه نام آنها اعلام شده است، در کتاب مجموعه داستانهای کوتاه به نام “عشق، عطسه و مرگ” (Amo, tuso kaj forpaso) چاپ شده است و شما می توانید نسخه چاپی آن را از KAVA–PECH خریداری کرده و نسخه دیجیتالی آن را از همین سایت (Bobelarto) تهیه بفرمائید.

مسابقهی داستان کوتاه نویسی بین فرهنگی یک مسابقهی ادبی است که توسط آکادمی ادبی اسپرانتو (Akademio Literatura de Esperanto) و با همکاری Bobelarto و حمایت و پشتیبانی سازمان جهانی اسپرانتو، با هدف تشویق نویسندگان کشورهای مختلف در خلق داستانهای کوتاه، برگزار میشود. موضوعی واحد با دیدگاههای متفاوت و سرگذشتهای متفاوت…


.