سومین دوره مسابقه بین فرهنگی داستان کوتاه (INK)

سومین دوره، مسابقه داستان کوتاه بین فرهنگی

      

موضوع: زندگی مخفیانهی همسایههای من

رازی دارید؟ همسایهی شما هم دارد… در طول شب صدایی شنیدهاید؟ بستهی عجیبی که برای همسایه ارسال شده به اشتباه به شما تحویل داده شده است؟ آیا بارها در راه پله از کنار شخصی رد شدهاید که در ساختمان شما زندگی نمیکند؟ از چه زمانی در بارهی آنچه که اتفاق افتاده است، شروع به تحقیق میکنید؟ و مهمتر از همه: چه چیزی را کشف میکنید؟ برای سومین دورهی مسابقهی بین فرهنگی داستان کوتاه، منتظر داستان کوتاه شما با موضوع  زندگی مخفیانهی همسایههای من هستیم.

جزئیات مسابقه

از شما دعوت میکنیم داستانهای کوتاهی با موضوع  “زندگی مخفیانه همسایه های من” بنویسید و قبل از 30 سپتامبر 2023 از طریق فرم آنلاین ارسال کنید. داستان کوتاه باید حداکثر 2000 کلمه داشته باشد. حداقلی وجود ندارد، داستانهای خیلی کوتاه هم پذیرفته میشوند! متون نباید قبلا منتشر شده باشند. اگر از موضوع الهام زیادی گرفتهاید، می توانید حداکثر دو داستان را برای مسابقه ارسال کنید!

داستان باید به زبان اسپرانتو، ایتالیایی، کاتالان، فارسی، روسی یا اوکراینی نوشته شود یا به هر زبان دیگری، مشروط بر اینکه همراه با ترجمهی با کیفیت به اسپرانتو، ایتالیایی، کاتالان، فارسی، روسی یا اوکراینی باشد. به عنوان مثال، داستان کوتاهی که در اصل به زبان ژاپنی نوشته شده و با ترجمهی اسپرانتو همراه باشد کاملاً قابل قبول است.

هیئت داوران و کمیتهی داستان خوان از نمایندگان فرهنگهای مختلف تشکیل شده است. آنها داستان های کوتاه را ارزیابی کرده و برندگان را در یکصد و نهمین کنگرهی جهانی (Universala Kongreso) انجمن جهانی اسپرانتو در تابستان 2024 اعلام خواهند کرد.

این مسابقه شامل دو بخش میباشد: بخش نویسندگان تازه کار و بخش نویسندگان با تجربه. چگونه میتوانید بخش مربوط به خود را انتخاب کنید؟ به طور پیشفرض خود را در ردهی نویسندگان تازه کار در نظر بگیرید، مگر اینکه بخواهید کارتان با حرفهای ترین و با تجربهترین نویسندگان ارزیابی شود. در صورت تردید، برگزارکنندگان مسابقه در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.

در بخش تازهکاران، برندگان پنج داستان کوتاه اول تا پنجم به ترتیب 500، 400، 300، 200 و 100 یورو جایزه دریافت خواهند کرد. در بخش نویسندگان با تجربه، برندگان پنج داستان اول تا پنجم به ترتیب 1000، 800، 600، 400 و 200 یورو جایزه دریافت خواهند کرد.

با ما تماس بگیرید!

آیا در مورد مسابقه سوالی دارید؟

برای تماس با برگزارکنندگان

فرم ارسال

سوالات متداول

مقررات

مسئولین

در چارچوب دومین دورهی مسابقهی INK، 421  داستان کوتاه  از نویسندگانی از آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا دریافت شد. این داستانهای کوتاه در اصل به زبان اسپرانتو و همچنین به زبان انگلیسی، بلغاری، فرانسوی، ایتالیایی، هلندی، روسی و اوکراینی نوشته شده بودند. اعلام برندگان دوره قبلی و شروع جمع آوری داستانهای کوتاه در کنگرهی جهانی بعدی انجمن جهانی اسپرانتو در تورین (29 ژوئیه تا 5 اوت 2023) انجام خواهد شد.

اولین دوره مسابقه داستان کوتاه بین فرهنگی که برندگان آن در همین صفحه اعلام شده اند، منجر به انتشار مجموعه داستان کوتاه Amo, Tuso kaj forpaso عشق، سرفه و مرگ شد. این مجموعه که به زبان اسپرانتو منتشر شده است،  نسخهی کاغذی آن  قابل خرید از KAVA – PECK و نسخهی دیجیتال آن قابل تهیه از سایت Babelarto می باشد.

مسابقهی INK یک مسابقهی ادبی است که توسط آکادمی ادبی اسپرانتو (Akademio Literatura de Esperanto)، با همکاری Bobelarto و تحت حمایت انجمن جهانی اسپرانتو، با هدف تشویق به خلق داستانهای کوتاه توسط نویسندگان فرهنگهای مختلف برگزار می شود. یک موضوع با دیدگاههای متفاوت، و داستانهای متفاوت…